Totul despre SUBVENŢIILE Şi AJUTOARELE de încălzire

Se primesc dosarele pentru subvenţiile şi ajutoarele de încălzire. Pentru a beneficia de subvenţia de încălzire de la bugetul de stat, solicitanţii pot

depune documentele la sediile primăriilor de comune, oraşe şi municipii din judeţ. Termenul limită de depunere a dosarului pentru a intra pe lista beneficiarilor aferenţi lunii noiembrie este 20 noiembrie. Primăria Bacău completează subvenţia dată de la bugetul de stat cu ajutoare de încălzire din bugetul local, dar doar pentru cei care sunt racordaţi la sistemul centralizat de termoficare. Vezi ce acte trebuie depuse şi unde, plafonul maxim de venituri în baza căruia se acordă subvenţii/ajutoare de încălzire şi valoarea acestora!

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, considerate consumatori vulnerabili, pot să beneficieze în perioada sezonului rece de subvenţii de încălzire a locuinţei de la bugetul de stat, pentru acoperirea parţială a costurilor. Totodată, pentru a acoperi integral costurile cu încălzirea locuinţei, peste subvenţia Guvernului, autorităţile publice locale pot acorda din bugetul local ajutoare de încălzire, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2011.

Primăria Bacău acordă ajutor de încălzire familiilor sau persoanelor singure racordate la sistemul centralizat de termoficare, pentru a acoperi costurile cu încălzirea locuinţei până la 100%.

Primăria Oneşti a alocat din bugetul local acordarea de ajutoare în completarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru utilizatorii energiei termice, dar fără a exista posibilitatea furnizării agentului termic în sistem centralizat. Consiliul Local Oneşti a votat, în schimb, acordarea ajutorului de încălzire în cuantum egal cu subvenţia acordată de stat pentru cei care îşi încălzesc locuinţa utilizând energia electrică.

În cazul celorlalte primării, solicitanţii pot beneficia doar de sprijinul Guvernului sub forma subvenţiei acordate în funcţie de sistemul de încălzire utilizat: lemne, gaze naturale sau energie electrică.

De subvenţiile / ajutoarele de încălzire pot beneficia persoanele / familiile numite consumatori vulnerabili şi care nu îşi pot asigura menţinerea locuinţei în condiţii adecvate de temperatură, respectiv 210 C, şi ale căror venituri nu depăşesc limitele stabilite de lege, în funcţie de sistemul de încălzire folosit.

Acestea sunt: 615 lei pentru utilizatorii de gaze naturale, energie electrică, lemne; 786 lei/familie, respectiv 1.082 lei/persoană singură pentru cei branşaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (VEZI tabelele de mai jos).

Cei care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, pot obţine până la 262 lei, iar celor care folosesc energia electrică li se pot acorda până la 240 lei. Sume mai mici au fost stabilite prin Ordonanţa de Guvern 70/2011 pentru consumatorii de cărbune, lemne sau combustibili petrolieri. Aceştia vor primi între 16 lei şi 54 lei, cu excepţia beneficiarilor Legii 416/2001, pentru care ajutorul de încălzire este de 58 lei.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat şi din bugetul local, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Venit mediu lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între

Compensarea procentuală de la bugetul de stat

Compensarea procentuală de la bugetul local, cf. OG 70/2011.

Compensarea procentuală totală, pentru consumatorii din mun. Bacău

155 lei

90%

7%

100%

155,1 lei – 210 lei

80%

14%

100%

210,1 lei – 260 lei

70%

20%

100%

260,1 lei – 310 lei

60%

27%

100%

310,1 lei – 355 lei

50%

33%

100%

355,1 lei – 425 lei

40%

40%

100%

425,1 lei – 480 lei

30%

46%

100%

480,1 lei – 540 lei

20%

53%

100%

540,1 lei – 615 lei

10%

59%

100%

615,1 lei – 786 lei

5%

61%

100%

786,1 lei – 1 082 lei (doar în cazul persoanei singure)

10%

63%

100%

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de subvenţie lunară din bugetul de stat pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

Venit mediu lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între

Suma acordată de la bugetul de stat

155 lei

262 lei

155,1 lei – 210 lei

190 lei

210,1 lei – 260 lei

150 lei

260,1 lei – 310 lei

120 lei

310,1 lei – 355 lei

90 lei

355,1 lei – 425 lei

70 lei

425,1 lei – 480 lei

45 lei

480,1 lei – 540 lei

35 lei

540,1 lei – 615 lei

20 lei

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de subvenţie lunară din bugetul de stat pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece după cum urmează:

Venit mediu lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între

Suma acordată de la bugetul de stat

155 lei

240 lei

155,1 lei – 210 lei

216 lei

210,1 lei – 260 lei

192 lei

260,1 lei – 310 lei

168 lei

310,1 lei – 355 lei

144 lei

355,1 lei – 425 lei

120 lei

425,1 lei – 480 lei

96 lei

480,1 lei – 540 lei

72 lei

540,1 lei – 615 lei

48 lei

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de subvenţie lunară din bugetul de stat pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

Venit mediu lunar/membru de familie/persoană singură cuprins între

Suma acordată de la bugetul de stat

155 lei

54 lei

155,1 lei – 210 lei

48 lei

210,1 lei – 260 lei

44 lei

260,1 lei – 310 lei

39 lei

310,1 lei – 355 lei

34 lei

355,1 lei – 425 lei

30 lei

425,1 lei – 480 lei

26 lei

480,1 lei – 540 lei

20 lei

540,1 lei – 615 lei

16 lei

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie / persoană singură, autorităţile iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia / persoana singură în luna anterioară lunii în care este solicitat dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Apoi, se ţine cont de bunurile deţinute, pentru a se vedea dacă familia / persoana singură deţine bunuri din cauza cărora se poate refuza acordarea ajutorului. Dacă există suspiciuni, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face în urma unei anchete sociale.

Deţinerea unui singur bun dintre cele menţionate în lista de mai jos duce la excluderea acordării subvenţiei / ajutorului de încălzire.

Bunuri imobile:

–          Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

–          Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile (care trebuie să fie în stare de funcţionare):

–          Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

–          Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

–          Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

–          Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

–          Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

–          Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

–          Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare:

–          Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri, animale, păsări:

–          Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a Consiliului Local, ajutoare pentru gaze naturale, energie electrică, lemne, energie termică peste tranşele şi cuantumurile prevăzute în tabele. Primăriile de comună, oraş şi municipiu din judeţul Bacău, cu excepţia Primăriilor Bacău şi Oneşti, nu au dat curs prevederii subliniate mai sus, din OG nr. 70/2011.

Ionel Turcea, primar oraş Buhuşi: „Noi nu dăm nimic peste Guvern. Sunt consumatori şi de lemne, şi de gaze. Suntem în plin proces de adunare a dosarelor.”

Ştefan Şilochi, primar oraş Târgu Ocna: „Noi nu avem sistem centralizat. La noi, majoritatea celor care locuiesc la blocuri, în cele 2.230 de apartamente, au sistem propriu de încălzire, la fel şi cei de la case, care sunt 2.300. Pentru subvenţiile date de Guvern, îi aşteptăm pe solicitanţi să-şi depună dosarele la sediul Primăriei. Anul trecut au beneficiat între 500 – 600 de persoane singure şi familii.”  

Dreptul la subvenţia/ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza formularuluiCerere – declaraţie pe propria răspundere”, care se poate obţine de la primării sau de pe site-urile acestora, plus o serie de acte doveditoare, şi se stabileşte din luna noiembrie. Sprijinul financiar pentru încălzirea locuinţei este acordat doar pentru locuinţa de domiciliu / reşedinţă şi doar pentru un singur sistem de încălzire (cel folosit în principal).

Solicitantul subvenţiei / ajutorului de încălzire a locuinţei poate fi numai:

–          Proprietarul locuinţei;

–          Titularul contractului de închiriere a locuinţei;

–          Persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere;

–          Reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

–          Alt membru al familiei major şi legal împuternicit de proprietarul sau de titularul contractului de închiriere a locuinţei.

Solicitantul are obligaţia să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acestuia, în termen de 5 zile de la data modificării. Comunicarea modificării se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere anexând acte doveditoare. În situaţia în care se constată că cele declarate de solicitantul subvenţiei / ajutorului nu corespund realităţii, organul constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală. 

Documentele necesare care trebuie depuse la dosar sunt următoarele:

–          Copii după actele de identitate ale titularului şi membrilor familiei, după caz, aşa cum sunt menţionate acestea în cerere şi declaraţie (carte / buletin de identitate, certificat de naştere etc);

–          Certificat căsătorie sau sentinţă civilă de divorţ, atunci când în cerere şi declaraţie lipseşte un părinte al minorului / minorilor;

–          Acte doveditoare pentru veniturile realizate de către titular şi membrii familiei, după caz, aşa cum sunt acestea menţionate în cerere şi declaraţie (adeverinţă angajator, mandat poştal, extras de cont, decizie, contract de muncă, hotărâre judecătorească, adeverinţă eliberată de orice altă instituţie competentă);

–          Adeverinţă de la asociaţia de proprietari (unde este cazul) prin care se atestă numărul de persoane ce locuiesc la adresa unde se solicită subvenţia/ajutorul de încălzire;

–          Procură notarială prin care solicitantul ajutorului de încălzire este legal împuternicit să solicite subvenţia/ajutorul la adresa unde aceasta domiciliază (atunci când solicitantul este altă persoană decât proprietarul sau titularul contractului de închiriere a locuinţei);

–          Copie după actul de proprietate sau închiriere (înregistrat la Administraţia Financiară) al locuinţei;

–          O factură de utilităţi în funcţie de natura subvenţiei/ajutorului de încălzire solicitat (Thermoenergy Bacău, E.ON – gaz sau energie electrică);

–          O copie după cartea de identitate a maşinii, în cazul în care solicitanţii deţin autoturisme.

Consumul mediu lunar, în cazul utilizatorilor de energie termică, reprezintă cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinţei în condiţii adecvate de temeperatură, respectiv 210 C, stabilită pentru familie şi persoana singură, pe tip de apartament / locuinţă, în funcţie de zona de temperatură, conform O.G. nr. 70/2011 (VEZI tabelele de mai jos).

Conform graficului de repartizare a judeţelor pe zone de temperatură, judeţul Bacău este încadrat în zona rece.

Consum mediu lunar de energie termică

CONSUM MEDIU ZONA RECE

Tip locuinţă/consum lunar Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

1,01

0,84

0,74

0,82

0,91

2 camere

1,49

1,30

1,16

1,31

1,49

3 camere

1,94

1,70

1,52

1,70

1,94

4 camere

2,70

2,27

2,11

2,37

2,70

Depunerea cererilor de căldură se face la sediile primăriilor până la data de 20 a unei luni, pentru a beneficia de subvenţia / ajutorul pentru încălzirea locuinţei începând cu luna respectivă.

În municipiul Bacău, solicitanţii îşi pot depune dosarele de subvenţie / ajutor pentru încălzire la următoarele centre, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat:

Centre depunere cereri E.ON Gaz:

–          Primăria Municipiului Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6;

–          Primăria Municipiului Bacău – sediul II, în incinta Pieţei Centrale, str. Pieţei nr. 2;

–          Poliţia Locală (spre Autogara Bacău), Bulevardul Unirii nr. 13.

Centre depunere cereri Thermoenergy Bacău:

–          Thermoenergy Bacău (CET): fostul Punct Termic nr. 61, str. Aprodu Purice, lângă Grădiniţa Crai Nou;

–          Thermoenergy Bacău (CET): fostul P.T. nr. 33, str. Henri Coandă, lângă Serviciul Public de Evidenţă a Populaţiei Bacău);

–          Thermoenergy Bacău (CET): fostul P.T. nr. 42, în spatele magazinului Luceafărul.

Centru depunere cereri:

Direcţia de Asistenţă Socială Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 17 A. 

sursa foto: ziare.com